Odin Wiersma

odin.wiersma@bergenopzoom.vvd.nl

Wie?Odin Wiersma
Rol:Steunfractielid, burgerlid-on-hold
Ziet kansen in:de Energietransitie, Monumenten, Winkeliers en kleine ondernemers
Woont op:de Kaai
Ook bekend in:Meilust-zuid, Zeekant, de Warande