Bieb als pleisterplaats

De tekst van de motie vindt u hier:

Motie multifunctionele Bibliotheek Bergen op Zoom (VVV en Pleisterplaats)

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 27 mei 2021, in beraadslaging over het raadsvoorstel ‘2de uitwerking Focusakkoord’ (RVB21-0029),

 

Constaterende dat:

-          In de 2de uitwerking van het Focusakkoord voorgesteld wordt om over te gaan tot versobering of beëindiging van de VVV baliefunctie;

-          De voorkeur uitgaat naar minimaal een combinatie van digitale en fysieke informatiepunten, mede om te voorkomen dat bepaalde, m.n. minder digitaal onderlegde groepen mensen informatie over onze streek moeten missen;

-          De Stadsgidsen dit erkennen en negatief adviseren over het volledig stoppen met de fysieke baliefunctie;

-          Gemeente Bergen op Zoom niettemin een financiële opgave te volbrengen heeft en het exploiteren van de baliefunctie geen wettelijke taak betreft;

-          Het kijken naar slimme alternatieven echter altijd vooraf moet gaan aan het reflexmatig schrappen van niet-wettelijke kostenposten;

-          De Bibliotheek Bergen op Zoom de ambitie heeft zich maatschappelijk gezien sterker te profileren, gericht op het bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en mensen elkaar ontmoeten;

-          Integratie van de VVV baliefunctie binnen de Bibliotheek een manier is om op een goedkopere en slimmere manier maatschappelijke doelstellingen en voorzieningen te combineren. En dit past binnen de taak van de Bibliotheek om een goede informatievoorziening weg te zetten;

-          Hierin tevens de jarenlang gekoesterde wens meegenomen kan worden om een ‘Pleisterplaats’ te vestigen in de Binnenstad, zijnde een rustpunt waar o.a. ruimte is voor een sanitaire stop en andere handige faciliteiten die het bezoek aan onze Binnenstad veraangenamen;

-          Deze driehoekscombinatie (Bibliotheek – VVV – Pleisterplaats) kostenefficiënte kansen biedt; zoals het bijdragen aan een toegankelijke Binnenstad, een sterker winkelgebied ‘t Vierkantje, een passende informatievoorziening én het organiseren van een sterke voorliggende voorziening.

 

Overwegende dat:

-          Het Focusakkoord voorschrijft: “zoek naar efficiency (bijvoorbeeld multifunctioneel gebruik van gebouwen) op het ingezette vastgoed...”

-          Het Focusakkoord voorschrijft: “bevorder samenwerking tussen verenigingen teneinde subsidiestromen te verminderen.”

 

Verzoekt het college:

·         Om samen met de Bibliotheek Bergen op Zoom en de VVV te kijken of de  huidige baliefunctie van de VVV op een zodanige wijze geïntegreerd kan worden in het aanbod van de Bibliotheek Bergen op Zoom dat de voorgestelde ombuiging vooralsnog gerealiseerd kan worden;

·         Hierbij aanvullend de optie mee te nemen om aan de Bibliotheek een Pleisterplaatsfunctie toe te voegen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD