Bergen op Zoom: wees vriendelijk voor het MKB

Aan het College van B&W

Postbus 35

4600AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 16 juli 2021

Betreft: Bergen op Zoom op plek 269 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Geacht college,

Gisteren, 15 juli, werd de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2020/2021 bekend gemaakt. Dat was voor de derde keer op rij de gemeente Rijssen-Holten1. Na een telefoontje van ondergetekende naar MKB Nederland blijkt dat onze gemeente er met een plek 269 bekaaid vanaf komt. Dat betreurt de Bergse VVD. Het midden- en kleinbedrijf is immers dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.

“Ondernemers bieden banen, zorgen voor leefbare binnensteden en dorpskernen en voor bruisende bedrijventerreinen. Gemeenten hebben daarom de dure plicht het lokale bedrijfsleven te koesteren.”

Wij vinden daarom dat Bergen op Zoom minimaal een plekje in de top 100 moet kunnen bemachtigen. Dit streven past bovendien in de gedachtelijn van het Focusakkoord en de nog niet vastgestelde Toekomstvisie 2035.

Er is dus werk aan de winkel. Het onderzoek naar MKB-vriendelijkheid berust op vier pijlers waarop de gemeente onzes inziens meer bewust en actief moet gaan investeren:

1. De tevredenheid van de ondernemers over gemeente Bergen op Zoom

2. Het imago van gemeente Bergen op Zoom bij ondernemers buiten de gemeente

3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf

4. Gevoelswaarde van de lokale lasten

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u graag de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de betreurenswaardige positie van Bergen op Zoom op de ranglijst van MKB-vriendelijke gemeenten en wat is daarop uw reactie/reflectie?

2. Bent u bereid in gesprek te gaan om in overleg te gaan met het lokale bedrijfsleven en in co-creatie een ondernemerschapsagenda uit te werken met daarin o.a. afspraken over lastendruk, regeldruk, maar ook de dienstbaarheid en klantvriendelijkheid van de gemeente?

3. Wat gaat u er verder aan doen om beter te scoren op de bovengenoemde pijlers?

4. Deelt u onze ambitie om bij de volgende verkiezingen wél in de top 100 te belanden?

Met liberale groet,

Namens de gehele fractie van de Bergse VVD,

Dominique Hopmans

Fractievoorzitter/Raadslid