Kansenverspilling 1

Onderwerp: Kansenverspilling #1 - het Ravelijn

 Bergen op Zoom, 11 augustus 2021

  

Geacht college,

  

Regelmatig ontvangen de fracties van de Bergse VVD en Lijst Linssen zorgelijke signalen van ondernemers en projectontwikkelaars over de gemeentelijke dienstverlening. De rode draad? Een gebrek aan dienstbaarheid en doortastendheid, waardoor mooie kansen voor onze gemeente nodeloos worden vertraagd, verhinderd of zelfs (geruisloos) van het toneel verdwijnen. Doodzonde! Er is echt een cultuuromslag en andere mentaliteit nodig in hoe we ondernemers en projectontwikkelaars bejegenen. Het besef dat de ontwikkeling Bergen op Zoom afhankelijk is van de ideeen en investeringsbereidheid van derden moet echt indalen. De knop moet om.

 

Het is ondoenlijk om alle signalen en voorbeelden in een brief te adresseren. Vandaar dat we vandaag stilstaan bij een concrete casus: het Ravelijn. Het Ravelijn is in 2017/2018 voor ongeveer 1,8 miljoen euro gerestaureerd. Voor de restauratie was het vestingwerk nog vrij toegankelijk. Dat is nu anders. Op de zondagmiddag worden er twee rondleidingen gegeven door de Stadsgidsen. De rest van de week zijn de poorten aan de kant van de Korneel Slootmanslaan en de kant van de Le Grandstraat gesloten. Uit angst voor vernielingen. Maar volgens onze fracties is zo'n betekenisvol stuk erfgoed niet bedoeld om aan het publiek te onttrekken. Zeker na zo'n forse investering en, naar verluidt, hoge beheer- en onderhoudskosten.

 

De afgelopen jaren hebben zich initiatiefnemers bij de gemeente gemeld met eenzelfde opvatting over het onbenutte potentieel van het Ravelijn. Hoewel de plannen uiteenliepen was het doel steevast hetzelfde: het Ravelijn openstellen voor het grotere publiek en daar een extra stukje 'beleving' aan toevoegen. Er zijn zelfs voorstellen gedaan om (een deel van) het onderhoud en beheer over te nemen. Allemaal ideeën die aansluiten op onze ambities rondom vrijetijdseconomie, monumenten en zelfs op de financiële situatie. Maar wat doet de gemeente? Niet of laat reageren, geen contactgegevens achterlaten of om de haverklap wisselen van contactpersoon, van afdeling naar afdeling verwijzen om vervolgens, soms jaren later, te melden dat een initiatiefnemer maar over een half jaar moet terugkomen, want "er is nu geen capaciteit". Kansenverspilling ten voeten uit....

 

Volgens Lijst Linssen en de Bergse VVD moet dit echt anders. Ja, de hand moet op de knip. Maar dat betekent niet dat Bergen op Zoom op slot moet. Zo bezien staat het Ravelijn haast symbool voor de Bergse cultuur.


Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u graag de  volgende vragen:

 

   1. Wat bent u voor het Ravelijn kwijt aan beheer- en onderhoudskosten?

   2. Waarom kent het Ravelijn nog steeds beperkte openingstijden? En wat gaat u doen om daar verandering in te brengen?

   3. Waarom worden initiatieven stelselmatig afgeketst, terwijl deze prima passen binnen de ambities van de gemeente?

   4. Hoe staat het met het oplossen van het capaciteitsprobleem om dergelijke aanvragen op een deugdelijke en dienstbare manier te behandelen?

    

   Met vriendelijke groet,

     Dominique Hopmans, Fractievoorzitter Bergse VVD

    Ton Linssen,  Fractievoorzitter Lijst Linssen