Extra woningen erbij in Lepelstraat

Motie woningbouw Lepelstraat

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 3 februari 2022.

Constaterende dat:

● Er in de afgelopen vijf jaar nauwelijks (betaalbare) woningen bijgebouwd zijn in Lepelstraat (slechts 5);

● De krimp en vergrijzing fors heeft toegeslagen in Lepelstraat, omdat er geen geschikt woningaanbod is voor starters en jongeren;

● Het voorzieningenniveau in Lepelstraat, van basisschool tot pinautomaat, verschraalt door deze demografische druk;

● Door aanpassingen in het openbaar vervoer de bereikbaarheid van Lepelstraat flink in heeft moeten boeten. Overwegende dat:

● Er een causaal verband is tussen de leefbaarheid en bereikbaarheid van Lepelstraat én de bouw van betaalbare woningen;

● Jongeren wegtrekken uit Lepelstraat bij gebrek aan geschikt woningaanbod;

● Er onder ouderen ook behoefte is aan een passend woningaanbod in Lepelstraat, zoals levensloopbestendige woningen;

● De raad in de toekomstvisie heeft vastgesteld dat er bij nieuwbouw een gezonde mix tussen sociale (30%), middeldure (40%) en dure (30%) woningbouw moet zijn;

● De raad met de motie “Inbreidingslocaties Lepelstraat” en bij de Woonvisie aandacht heeft gevraagd voor betaalbare woningbouw in Lepelstraat.

Verzoekt het college om:

● Met spoed met een vitaliteitsplan voor Lepelstraat te komen dat specifiek ingaat op basisvoorzieningen, basisonderwijs en bereikbaarheid via openbaar vervoer;

● Nieuwe grondexploitaties te ontsluiten en inbreidingslocaties te zoeken, als onderdeel van de 7.000 woningen die zijn genoemd in de motie ‘Woningbouwambitie verankeren in de RIA’, om te komen tot 100 nieuwe woningen in Lepelstraat.

● In gesprek te gaan met woningbouwpartners, zoals Stadlander, over de ontwikkeling van de te bouwen woningen en daarin de mix 30% sociaal, 40% middelduur en 30% duur uit de toekomstvisie mee te nemen;

● Bij de ontwikkeling van deze nieuwe woningen rekening te houden met de identiteit van Lepelstraat;

● Bij de ontwikkeling van deze nieuwe woningen gebruik te maken van de eerstvolgende tranche van de woningbouwimpuls.

PvdA VVD