Veiligheid

De VVD loopt altijd voorop waar het gaat om het bevorderen van de veiligheid. Er wordt nog veel overlast ervaren van daklozen, hangjeugd, dealers en verwarde personen. Hoewel de statistieken aangeven dat de veiligheid is verbeterd, voelen veel inwoners dat anders. Inmiddels is op initiatief van de VVD de stadsmarinier aangesteld die een brug slaat tussen de veiligheidsdiensten. Er zijn extra BOA’s in dienst die taken van de politie overnemen. Veiligheid blijft echter grote aandacht vragen. Drugshandel is een melkkoe voor criminelen die zich posities trachten te verwerven in de normale bovenwereld.

Veiligheid is een hoofdtaak voor de gemeente. Dat begint al vanaf de voordeur, de hoek van de straat, de wijkagent maar ook in de regio en daarbuiten als het gaat om vervoer, chemie en bijvoorbeeld de kerncentrales bij Doel. De lokale VVD maakt van veiligheid en openbare orde een speerpunt en we bezuinigen daar niet op.


Hoe maken we onze ambitie waar?

We ondersteunen de buurtpreventieteams maximaal

Buurtpreventieteams krijgen een vaste BOA toegewezen voor een gezamenlijke aanpak

De wijkagent moet weer daadwerkelijk in de wijken en dorpskernen aanwezig zijn

De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) krijgen meer bevoegdheden

Het buitengebied laten we niet verloederen. Boswachters krijgen meer bevoegdheden

De succesvolle Veiligheidsfunctionaris (stadsmarinier) continueren we

Er komt meer politie en handhaving om dealen, dumpen en de uitwassen van de onderwereld aan te pakken

Gebiedsverboden, bestuurlijke ophouding, cameratoezicht, sluiting van overlastpanden passen we sneller toe bij overlast of criminaliteit

Ouders van jonge overlastgevers worden medeverantwoordelijk gesteld voor misdragingen

Om de brandweercapaciteit op peil te houden worden meer vrijwilligers aangetrokken

Via het veiligheidshuis worden raddraaiers en overlastgevers stevig aangepakt

Via het spoor, de A4 en het Schelde-Rijn kanaal passeren veel gevaarlijke stoffen. We blijven de druk opvoeren bij de Veiligheidsregio om meer werk te maken van risicobeheersing

We behouden de reddingsbrigade

Bij het station komt het districtskantoor voor de West-Brabantse en Zeeuwse politieregio

We promoten straat- en buurtapps onder de inwoners

We maken de gemeente ‘hart-safe’ door 24x7 bereikbare en goed onderhouden AED’s

Voor slachtoffers van criminaliteit openen we een goed toegankelijk loket in het Zorg- en Veiligheidshuis

We stimuleren cameratoezicht bij particulieren en bedrijven

Er komt een jaarlijkse crisisoefening met bedrijven, overheden en de veiligheidsregio