Sociaal & Integratie

Waar we goed op blijven letten, is of de jeugdzorg, de gezins- en ouderenzorg vanuit de WMO goed op peil blijft. Leidend is dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die nodig is. Iedereen moet zo veel mogelijk mee blijven doen. We gaan daarbij uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat beperkingen zijn.

Door in te zetten op preventie en binnen het brede sociaal domein slim te verbinden, houden we zorg ook voor onze inwoners betaalbaar. Dorpen en wijken bieden aan onze inwoners voldoende voorzieningen voor hun dagelijkse behoeften. Echter niet iedere voorziening behoeft een eigen pand. De lokale VVD streeft naar samenwerking en verbinding.


Hoe maken we onze ambitie waar?

We verbeteren de samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen

We stimuleren innovaties in de zorg en maken werk van preventie

Samen met partners pakken we laaggeletterdheid aan

Schuldenproblematiek willen we vroeger signaleren om dure opvang, dakloosheid en andere problemen te voorkomen

Er komt adviesraad een brede sociaal domein binnen de Brabantse Wal gemeenten

We bewaken dat iedere kern en wijk ruimte voor activiteiten behoudt

We bieden professionele ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers

We zetten meer mensen vanuit de bijstandsuitkering is voor maatschappelijke taken

Werken moet lonen, stapeling van uitkeringen blijven we bestrijden

Grensoverschrijdend werken wordt ondersteund

Wij waarderen Stichting Leergeld, die zich inzet om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen

Er komen voldoende beschutte werkplekken en garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

We sluiten niemand uit maar leggen wel eisen op aan nieuwkomers voor het opbouwen van een eigen toekomst

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang