Wonen & Bouwen

Uit de bevolkingsprognoses van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het inwoneraantal in de gemeente Bergen op Zoom tot 2030 blijft groeien. Tevens zal het aantal huishoudens groeien. Dat betekent dat we ambities op het gebied van woningbouw moeten opvoeren om alle inwoners en gezinnen ook in de toekomst te huisvesten. Dus moeten we in deze periode wel blijven doorpakken.

In onze visie groeien we naar 70.000 inwoners. Huisvesten hoeft niet uitsluitend in nieuwbouw. Het accent moet liggen op vernieuwbouw met aandacht voor de kwaliteit van de woningen. In 2040 zal ongeveer 28% van alle inwoners ouder dan 65 jaar zijn. We moeten voor alle leeftijden voorzien in voldoende geschikte woningen in een leefomgeving die schoon en veilig is.


Hoe maken we onze ambitie waar?

We stimuleren buurtinitiatieven, het samenwonen, bij elkaar en met elkaar

Halsteren, Lepelstraat, Borgvliet en Heimolen behouden hun dorpse karakter

Er komt een goede mix van betaalbare huur- en koopwoningen voor jonge starters.

Voor onze ouderen en 1- of 2-persoonshuishoudens bouwen we voldoende levensloopbestendige en betaalbare (huur)woningen

Woningverhuurders stimuleren we om ook het midden en hoger segment te bedienen

We stimuleren energieneutraal, duurzaam en levensloopbestendig bouwen

We stimuleren het eigen woningbezit en de belasting op woningbezit (OZB) houden we laag

We stellen een fonds in om leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen om te bouwen

We gaan verder met de vernieuwingen (Fort Zeekant, Vogelenzang, Gageldonk-west en Zuneha-terrein)

Op woonwagencentra wordt alleen nog gewoond, bedrijfsactiviteiten verplaatsen we naar bedrijventerreinen

We schaffen overbodige welstandsregels af. Alleen voor beschermd stads- en dorpsgezicht handhaven we een welstandstoets

Verrommeling van de buitenruimte pakken we aan, vernielingen worden snel hersteld en de kosten worden verhaald

We voorzien het buitengebied van een glasvezelnetwerk om te kunnen (blijven) wonen én werken