Onderwijs

Onderwijs staat centraal. Als centrumgemeente vervullen we een steeds belangrijkere rol. Dat biedt ook kansen vanwege onze ligging in de Deltaregio. De komst van de HAS hogeschool is hiervan een goed voorbeeld. Scholen concentreren zich steeds meer in de stedelijke centra. Dit geeft onze gemeente grote kansen als onderwijsstad. Wij dienden daar een motie voor in die zijn uitwerking zeker heeft bewezen.

Het is belangrijk dat we groeien naar 70.000 inwoners om de levensvatbaarheid van scholen te behouden. Scholen zijn het kruispunt voor maatschappelijke aansluiting, innovatie, ontwikkeling en toekomstige werkgelegenheid. Het voorkomen van leerachterstand staat centraal in ons beleid. Goede spreiding van het basis- en bijzonder onderwijs over dorpen en wijken is nodig om het voor iedereen bereikbaar te jouden. Het beroepsonderwijs voor MBO en HBO en het middelbaar onderwijs verdienen ruime steun. De lokale VVD ziet hier nog veel uitdagingen.


Hoe maken we onze ambitie waar?

Breed onderwijsaanbod HBO MBO VO BO en speciaal onderwijs is leidend in ons beleid

We sluiten overeenkomsten over veiligheid, opvang, pesten en aansluiting op de arbeidsmarkt

Bij onderwijshuisvesting kijken we eerst naar leegstand bij andere scholen in plaats van het bouwen van nieuwe lokalen. Leegstand is onaanvaardbaar

Scholen en verenigingen gaan ruimten zoals sportaccommodaties meer delen met elkaar

De brede school wordt verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek in de wijk

Programma’s voor laaggeletterden worden voortgezet

Passende opvoed- en opgroeiondersteuning zetten we voort

Voor- en naschoolse opvang vindt dichtbij plaats, onder meer in scholen in de wijk

We enthousiasmeren de jeugd voor techniek met bedrijfsopendagen

We betrekken scholieren zoveel mogelijk bij activiteiten zoals symposia en bijeenkomsten

Technische opleidingen krijgen voorrang om voldoende personeel voor de toekomst te waarborgen

We trekken kennisinstituten zoals laboratoria aan en ondersteunen innovatiecentra

Lepelstraat behoudt haar basisschool

Indien nodig fuseren scholen om de opleidingen binnen de gemeente te behouden

De HAS hogeschool krijgt alle medewerking om haar HBO opleiding uit te bouwen