Sport

Bewegen is goed voor de gezondheid. Heel veel jongeren blijven op het goede pad door te sporten. We steken veel geld in fit-programma’s en sportvoorzieningen. Sportverenigingen vervullen een voorname maatschappelijke rol en dragen bij aan de leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie. Die zijn dan ook gebaat bij kwalitatief goede en betaalbare sport- en beweegaccommodaties. De laatste jaren is er fiks geïnvesteerd in de sportaccommodaties.

Iedereen doet mee, dat geldt zeker ook in de sport. Ook aangepast sporten voor mensen met een beperking moet mogelijk zijn. Iedereen moet op zijn of haar niveau een passende sport kunnen beoefenen. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gaan, blijven sporten en bewegen, op de manier die zij zelf willen. De lokale VVD voert een actief sportbeleid.


Hoe maken we onze ambitie waar?

We zorgen dat sportclubs meer ruimte krijgen om eigen inkomsten te genereren door verhuur van de accommodaties mogelijk te maken

Verenigingen krijgen korting op de huur als ze zelf beheertaken op zich nemen

We ondersteunen sporters met een beperking

Zwembaden de Schelp en de Melanen blijven een centrumfunctie vervullen voor sport en beweging

We ontwikkelen de Binnenschelde verder tot een recreatief (water)sportcluster

Ook de hengel- en vissport geven we meer mogelijkheden en ruimte bijvoorbeeld aan de Binnenschelde

We investeren in sportaccommodaties zodat ze voldoen aan de moderne eisen

We bevrijden de verenigingen van overdreven bemoeizucht van de gemeente

We stimuleren de samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang, sportverenigingen en continueren de F!Tfabriek

Speelpleintjes, trap- en basketbalveldjes in de wijk houden we op orde

We geven speciale aandacht aan beweegactiviteiten voor ouderen en bieden val-preventie-trainingen aan.

Agressie op en langs het sportveld tolereren we niet en wordt altijd aangepakt

Om het respect op het veld te vergoten stellen we de sportclubs voor om leden vanaf 12 jaar de scheidsrechterscursussen te laten volgen

We ontwikkelen preventieprogramma’s tussen zorgverzekeraars en sportorganisaties